Skip to content

Νομική αποποίηση ευθυνών

Ο παρών ιστότοπος (ο «Ιστότοπος») δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής. Ο παρών Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της LEO Pharma A/S και η διαχείρισή του πραγματοποιείται από την LEO Laboratories Limited. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων χρήσης, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «εμάς», κ.λπ.) αναφέρεται στη LEO Pharma A/S και τη LEO Laboratories Limited. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο ή τους Όρους χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος των Όρων χρήσης.

Όροι χρήσης του ιστότοπου www.psoriasis.myderma.info

 1. Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου και για τυχόν αλληλογραφία σας μαζί μας ή/και με τρίτους που λαμβάνουν σχετικές οδηγίες από εμάς. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής. Το περιεχόμενο του παρόντα Ιστότοπου είναι διαθέσιμο στο κοινό, μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και προσπαθούμε να το διατηρούμε ενημερωμένο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών του παρόντα Ιστότοπου. Το Περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. Το Περιεχόμενο δεν σας παρέχει συμβουλές ή συστάσεις οποιουδήποτε είδους και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο συμβουλών που παρέχονται από γιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από κατάλληλα ειδικευμένο ιατρό.
 2. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος κατά καιρούς λόγω εργασιών συντήρησης ή δυσλειτουργιών ή για άλλους λόγους εκτός του ελέγχου μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αντίστοιχες δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις ή διακοπές.
 3. Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία του Ιστότοπου έναντι ιών, ιών σκουληκιών (worm), ιών Δούρειων Ίππων (Trojan horse) ή άλλων απειλών. Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε ότι ο παρών Ιστότοπος είναι ελεύθερος αντίστοιχων βλαβερών προγραμμάτων και αποποιούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετίζεται με απώλειες λόγω βλαβερών προγραμμάτων που λαμβάνονται από τον παρόντα Ιστότοπο ή μέσω αρχείων, η λήψη των οποίων πραγματοποιείται από τον παρόντα Ιστότοπο. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου.
 4. Η LEO Pharma A/S αποτελεί ιδιοκτήτη ή κάτοχο του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου του copyright) για το σύνολο των κειμένων, των γραφικών και του κώδικα υπολογιστή στον παρόντα Ιστότοπο, για το συνολικό σχεδιασμό του παρόντα Ιστότοπου και για την επιλογή, τη διευθέτηση και την παρουσίαση του συνόλου του υλικού που εμφανίζεται στον παρόντα Ιστότοπο. Κατά καιρούς ενδέχεται να ανακαλούμε την άδεια χρήσης του περιεχομένου του παρόντα Ιστότοπου. Η αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντα ιστότοπου δεν επιτρέπεται παρά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των ειδοποιήσεων αναφορικά με τον ιδιοκτησιακό τους χαρακτήρα. Πέρα από τα όσα αναφέρονται ρητώς στον παρόντα Ιστότοπο, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η προβολή, η λήψη, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντα ιστότοπου σε οποιοδήποτε φόρουμ ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας.
 5. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από εμάς ή τις συνδεδεμένες μας εταιρείες σε περιπτώσεις όπου: (α) δεν υπάρχει παράβαση γενικού νομικού καθήκοντος αρωγής που έχουμε απέναντί σας, (β) αντίστοιχη απώλεια ή ζημία δεν είναι απότοκη με ευλόγως προβλεπόμενο τρόπο οποιασδήποτε αντίστοιχης παράβασης, και (γ) οποιαδήποτε επίταση της απώλειας ή της ζημίας προκύπτει από εκ μέρους σας παράβαση των παρόντων Όρων χρήσης. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Κανένα από τα περιεχόμενα του παρόντος δεν θα περιορίζει και δεν θα εξαιρεί την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από εκ μέρους μας αμέλεια ή αμέλεια των εργαζομένων μας, των συνδεδεμένων μας εταιρειών, των αναδόχων μας ή των αντιπροσώπων μας.
 6. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Δεν ευθυνόμαστε, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.
 7. Μπορούμε να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους χρήσης σε περίπτωση που: (α) παραβείτε τυχόν ουσιώδεις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης (ή σε περίπτωση που ενεργείτε με τρόπο κατά τον οποίο είναι φανερό ότι δεν προτίθεστε ή δεν είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης), (β) υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε, (γ) περνάμε στην παύση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών στη χώρα κατοικίας σας ή στη χώρα από την οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες υποστήριξης ασθενών, ή (δ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών δεν είναι πλέον, κατά την άποψή μας, εμπορικά βιώσιμη.
 8. Βελτιώνουμε συνεχώς τις μεθόδους επικοινωνίας μας και προσθέτουμε νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά στον παρόντα Ιστότοπο. Λόγω αυτών των συνεχών μεταβολών, των αλλαγών στη νομοθεσία και του μεταβλητού χαρακτήρα της τεχνολογίας, οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα θα αλλάζουν κατά καιρούς. Εάν και εφόσον αλλάξουν οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα, θα αναρτήσουμε (το συντομότερο πρακτικά δυνατόν) τις αλλαγές αυτές στον παρόντα Ιστότοπο για να σας ενημερώσουμε σχετικά. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.
 9. Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για εσάς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρησή τους ή εκχώρηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.
 10. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους ,ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.
 11. Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 212 222 5000, ή να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: contact@leo-pharma.com

Στοιχεία εταιρίας

Η παρούσα ιστοσελίδα διαχειρίζεται από την:

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Kimis Ave. & 10 Seneka Str.
GR-14564 Kifisia Athens
Greece

Phone: +30 212 222 5000
E-mail: contact@leo-pharma.com